ALGEMENE HUURVOORWAARDEN

Vakantiehuis ‘Het Zeeroosje’

De Wiel 11, 9142 VV te Moddergat

Caroline Horikx en Willem van der Heijden

Versie: april 2022

 

Toepassing

          Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot de vakantiewoning “het Zeeroosje” aan de De Wiel 11, 9142 VV Paesens-Moddergat. (Fr.)

          In deze algemene huurvoorwaarden wordt onder het begrip “huurder” verstaan: de persoon die met ons een huurovereenkomst sluit met betrekking tot de huur van de vakantiewoning.

          Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. Wij wijzen alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

          Van deze algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 1 - Reserveringen

     1.     Wij nemen alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn ook niet geldig. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijden – zonder opgaaf van redenen – een reservering te weigeren.

     2.     Nadat u gereserveerd heeft, ontvangt u van ons binnen vijf dagen via de mail een bevestiging, de algemene huurvoorwaarden en een reserveringsbevestiging. Voor betaling gelden de onder artikel 2 beschreven voorwaarden.

     3.     Wij verzoeken u deze documenten op juistheid te controleren en eventuele onjuistheden onmiddellijk aan ons mede te delen. Indien u binnen 10 dagen na het verrichten van de reservering geen ontvangstbevestiging van ons heeft gehad, verzoeken wij u om direct contact met ons op te nemen het nalaten van deze melding kunt u geen beroep op de reservering meer doen, deze is komen te vervallen.

     4.     Tussen u en ons komt een overeenkomst tot stand op het moment dat wij de reservering aan u hebben bevestigd. De overeenkomst betreft de verhuur van de vakantiewoning voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is ex art. 7:232 lid 2 BW.

 

Artikel 2 - Betaling

Voor de betaling gelden de volgende voorwaarden:

     1.     Betalingen dienen te geschieden via de bank: IBAN: NL38ASNB8831633392 t.n.v. Horikx van der Heijden

     2.     U dient van het factuurbedrag 25% van de huursom alsmede de gehele borgsom binnen 14 dagen na de reservering voldoen. Het resterende bedrag van 75% dient u een maand voor de aankomstdatum te hebben voldaan.

     3.     Indien u reservering ligt binnen een maand voor de aankomstdatum moet u bij het hele bedrag alsmede de borgsom ineens te voldoen aan ons overmaken.

     4.     Het voldoen van een (deel)betaling van of de gehele huursom bevestigt u de algemene huurvoorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan. De huur eindigt van rechtswege na het verstrijken van de overeengekomen periode. Bij niet tijdige betaling kan de verhuurder uw reservering annuleren en de overeenkomst ontbinden.

 

Artikel 3 - Borgsom

     1.     Bij huurder wordt een borgsom in rekening gebracht ter hoogte van € 100,00, welke dient ter waarborging van schade en/of kosten in de meest ruime zin van het woord die wij kunnen inhouden bij niet nakoming van de verplichtingen van de huurder als een goed huurder en degenen die de huurder vergezellen.

     2.     De borgsom dient samen met de (eerste) betaling te worden voldaan.

     3.     In het geval de borgsom niet wordt voldaan, zijn wij gerechtigd de huurder de toegang tot de vakantiewoning te ontzeggen. Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft, zijn wij bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

     4.     De borgsom of het eventuele restant daarvan wordt na verrekening van eventuele vorderingen(bijv. schade aan inventaris/vakantiewoning en/of overige kosten) binnen 14 dagen na vertrek teruggestort op de rekening van de huurder. Eventuele (verdere) aanspraak op schadevergoeding wordt door ons door deze restitutie niet teniet gedaan.

     5.     Indien bij (eventuele) schade blijkt dat de borgsom niet toereikend is voor het vergoeden van de volledige schade, behouden wij ons het recht voor om u voor de (resterende) schade aansprakelijk te stellen.

 

Artikel 4 - Wijzigingen

     1.     Indien huurder, na de totstandkoming van de boeking/overeenkomst, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, zijn wij niet verplicht daaraan te voldoen. Het is ter vrije keuze van ons of en in hoeverre wijzigingen worden geaccepteerd. In beginsel kunnen wijzigingen binnen 4 weken vóór aankomst niet worden toegestaan.

     2.     Indien huurder na de totstandkoming van de boeking/ de verblijfperiode wijzigen naar een andere dan wel niet opvolgende/aansluitende verblijfperiode, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld artikel 5. Onder andere verblijfperiode wordt in ieder geval verstaan een periode die niet ligt binnen de door huurder gereserveerde (en door verhuurder bevestigde) verblijfperiode.

 

Artikel 5 - Annulering

Annulering door de huurder dient altijd schriftelijk (per post of per e-mail) te geschieden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

          Deelbetalingen van de huur worden bij annulering niet geretourneerd.

          Bij annulering tot 42 dagen voor de dag van aankomst is 25% van de huursom  verschuldigd.

          Bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst is 50% van de huursom  verschuldigd.

          Bij annulering vanaf 7 dagen tot op de dag van aankomst is 100% van de huursom verschuldigd.

          Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering en is 100% van de huursom verschuldigd.

          In geval van annulering onzerzijds worden eventueel al betaalde gelden gerestitueerd.

          

 

Artikel 6 – Ontvangst sleutel.

     1.     De sleutel is te verkrijgen zoals aangegeven in de mail.

     2.     De huurder is nimmer gerechtigd de sleutel te dupliceren om welke reden dan ook. Bij verlies van de sleutel graag contact opnemen via + 31 (0)6-14361114.

     3.     Alle kosten die ontstaan doordat u de woning niet op tijd oplevert, worden op u verhaald. Goederen die worden aangetroffen na uw vertrek, bewaren we een redelijke periode  voor u, maar we nemen hiervoor geen enkele verantwoording. Nasturen kan alleen op uw kosten.

 

Artikel 7 - Verblijf in de vakantiewoning

Voor reserveringen/het verblijf gelden de volgende verblijfperioden en -tijden, te weten:

     1.     Weekend: vrijdag vanaf 16.00 uur tot zondag 10.30 uur;

     2.     Lang weekend: vrijdag vanaf 16.00 uur tot maandag 10.30 uur;

     3.     Midweek: maandag vanaf 16.00 uur tot vrijdag 10.30 uur;

     4.     Week: optie 1: Van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 10.30 uur; optie 2: Van maandag 16.00 uur tot maandag 10.30 uur.

     5.     Over andere mogelijkheden kan gecommuniceerd worden met de verhuurder.

     6.     De huurder en overige gebruikers dienen zich tijdens het verblijf in en rondom het huis als goed huurder te gedragen

     7.     Op de dag van aankomst kunt u in principe vanaf 16.00 uur gebruik maken van het huisje. Op de dag van vertrek dient u om 10.30 uur het huisje te hebben verlaten.

     8.     De vakantiewoning is rookvrij.

     9.     Buiten mag geen open vuur worden toegepast.

     10.     De huursom is inclusief eindschoonmaak, energiekosten en bed- en linnengoed.

     11.     In het gastenboek ligt een lijstje van aandachtspunten.

     12.     Verblijf van meer personen in een vakantiewoning dan bij de reservering is overeengekomen is niet toegestaan.

     13.     Het verplaatsen van kasten en bedden, evenals geluids- of televisieapparatuur of het mee naar buiten nemen van enig deel van de (binnen)inventaris is uitdrukkelijk niet toegestaan, met uitzondering van het serviesgoed/glazen en bestek voor uw maaltijd buiten. Artikel  8 - Overmacht

     1.     Overmacht aan de zijde van ons bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van ons daaronder begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.


Artikel 9 - Aansprakelijkheid/klachten/schade  


     1.     De huurder en overige gebruikers zijn in de betreffende huurperiode in volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die is ontstaan aan het huis, de inventaris en alle zaken die tot het gehuurde object behoren, tenzij huurder en overige gebruikers aannemelijk kunnen maken dat de schade aan hen niet kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst in vakantiewoning om de inventaris te inspecteren op gebreken. Indien u schade of gebreken constateert, meldt u dit dan direct bij ons.

     2.     Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de vakantiewoning.

     3.     Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor bouwactiviteiten aan de (hoofd)wegen e.d. in de omgeving van. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen, het niet of deels niet functioneren van het internet en of de TV.

     4.     De kosten van normaal onderhoud en herstel van gebreken zijn voor onze rekening. Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder ons hiervan direct in kennis te stellen en onze instructie zoveel mogelijk op te volgen.

     5.     Mocht u alsnog een klacht willen indienen dan dient deze binnen 14 dagen na het verlaten van de vakantiewoning per mail en gemotiveerd bij ons te worden ingediend.   Artikel 10 - Vertrek en eindschoonmaak

Bij het onjuist gebruik c.q. onjuist achterlaten van de  vakantiewoning kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend aan huurder; Na het eindigen van de verblijfperiode dient de huurder bij het vertrek:

          Het huis (bezem)schoon en netjes achter te laten;

          Alles schoon afgewassen, afgedroogd en weer in de kast te hebben geplaatst;

          Het beddengoed op de bedden achter te laten op de bedden;

          De gebruikte handdoeken in de badkamer te leggen;

          De thermostaat van de verwarming laag (IJskristal) te zetten;

          De kussens van het buitenmeubilair binnen te leggen;

          De ramen te sluiten;

          De koelkast schoon en leeg achter te laten;

          De instructies in het gastenboek te volgen over de omgang met het afval.

          Eventuele breuk en/of schade te melden aan ons;


Artikel 11 - Toepasselijk recht

Op al onze voorwaarden en bepalingen uit de huurovereenkomst/huisregels als ook eventuele geschillen hieruit voortvloeiend, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.